เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม (บ.ส.)
จังหวัดอ่างทอง
 
บางเสด็จเพชรงามศรีสง่า
สีขาวฟ้าร่วมจิตรวมพลัง
องค์สมเด็จพระราชินีทรงรับสั่ง
โปรดก่อตั้งพระราชทานโรงเรียนมา
 
สืบสานเจตนารมณ์หลวงพ่อฉบับ
เมตตารับเด็กยากจนและกำพร้า
มีที่อยู่ มีที่เรียน มีวิชา
ได้ศึกษาพัฒนาอย่างพอเพียง
 
มีวินัยใฝ่เรียนรู้สู่โลกกว้าง
เป็นแบบอย่างแนวทางสร้างชื่อเสียง
รู้รักสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง
ร่วมร้อยเรียงเป็นหนึ่งกำลังใจ
 
ยิ้มง่ายไหว้เป็นเน้นคำสุภาพ
ทั้งซึมซาบคุณธรรมนำสมัย
ด้านอาชีพการงานระบือไกล
เป็นเด็กไทยที่เปี่ยมล้นคุณความดี
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)