คณะผู้บริหาร

นายดำรง ศรพรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0933459396

นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายศรัณย์ โชคลาภ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

นางสาวรัชริน พุ่มพวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป