คณะผู้บริหาร

นางทองใบ ป้อมเสน
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0879357138

นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายศรัณย์ โชคลาภ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

นางสาวรัชริน พุ่มพวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป