กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวไอยลดา พลเยี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0922603691

นางกุลณิช ณิชรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : 0922653097