คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนี ภู่หิรัญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกุลณิช ณิชรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี คีรีนารถ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมป์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา คมคาย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายการเวก พหัสถิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมศักดิ์ อมโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง ศรพรม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ