กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวรรณา ตรีอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0933952145